Privacyverklaring Tric
Via onze webshop en registratie door medewerkers bij klantenbezoek worden privacygevoelige gegevens oftewel bedrijfsgegevens verwerkt. TRIC acht een zorgvuldige omgang met bedrijfsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.
Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt. Dit betekent onder anderen dat:

wij duidelijk vermelden met welke doeleinden wij bedrijfsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
wij onze verzameling van bedrijfsgegevens beperken tot alleen de bedrijfsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
wij u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw bedrijfsgegevens te verwerken in gevallen waarvoor uw toestemming is vereist;
wij passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw bedrijfsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht bedrijfsgegevens verwerken;
wij uw recht respecteren om uw bedrijfsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.
TRIC is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke bedrijfsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel.

Gebruik van bedrijfsgegevens
Bij het gebruik van onze webshop en bij registratie door onze buitendienst in verband met het plaatsen van een order verkrijgen wij bepaalde gegevens van u. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de bedrijfsgegevens die door u vrijwillig worden opgegeven in het kader van de door u verstrekte order, of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om ook toekomstige orders te verwerken.
Wij gebruiken de volgende gegevens voor de in deze privacyverklaring genoemde aanwendingen:

bedrijfsgegevens (bedrijfsnaam/ adres/ telefoonnummer/ e-mail adres
naam contactpersoon
inschrijfnummer Kamer van Koophandel
BTW nummer
Factuuradres
Afleveradres
Betaalgegevens zoals banknummer
Registreren
Omdat wij uitsluitend B2B zaken doen moet u zich als bedrijf eerst registreren om gebruik te kunnen maken van onze webshop. Na uw aanvraag voor toegang tot onze webshop controleren wij uw bedrijfsgegevens en laten dan ons systeem een geautomatiseerd wachtwoord aanmaken; dit wachtwoord wordt niet door ons opgeslagen. Indien u uw wachtwoord bent vergeten dan dient u via de webshop een nieuw wachtwoord aan te vragen. Na goedgekeurde registratie bewaren wij de door u gekozen gebruikersnaam de door u opgegeven bedrijfsgegevens. Deze gegevens worden bewaard zodat u deze niet elke keer bij inloggen opnieuw hoeft in te vullen en wij met u contact kunnen opnemen voor het uitvoeren van uw geplaatste order.
Wij zullen de aan uw gebruikersnaam gekoppelde gegevens niet aan derden verstrekken, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst die u met ons sluit of indien dit wettelijk verplicht is. In geval van een vermoeden van fraude of misbruik van onze webshop kunnen wij bedrijfsgegevens aan de bevoegde autoriteiten overhandigen.

Afhandelen bestelling
Wanneer u bij ons een bestelling plaatst, maken wij voor de afhandeling daarvan gebruik van uw bedrijfsgegevens. Indien het nodig is voor een goede afhandeling kunnen wij uw bedrijfsgegevens ook aan derden verstrekken. Meer daarover leest u verderop in deze privacyverklaring.

Reclame
Wij kunnen u, naast de informatie op onze website, ook op de hoogte brengen van onze nieuwe producten en diensten:

per post
per e-mail
via social media
Contactformulier en nieuwsbrief
Wij bieden via onze webshop de mogelijkheid om vragen te stellen door middel van een contact- formulier, waarbij u gevraagd wordt diverse gegevens in te vullen om uw vraag te behandelen. U kiest zelf welke gegevens u daarbij verstrekt. De gegevens die u ons toestuurt, worden bewaard zolang naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is, voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.
Wij bieden een nieuwsbrief aan waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over onze producten en/of diensten. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden.

Publicatie
Wij publiceren uw klantgegevens niet.

Verstrekking aan derden
Wij kunnen uw gegevens doorgeven aan onze partners. Deze partners zijn betrokken bij de uitvoering van de overeenkomst.
In onze webshop zijn social media buttons opgenomen. Hiermee verzamelen de beheerders van deze diensten uw bedrijfsgegevens. Voor meer informatie over deze applicaties en hoe zij met cookies omgaan, zie de privacy verklaringen van deze partijen.

Cookies
In onze webshop wordt gebruik gemaakt van cookies. Ook via derden die door ons zijn ingeschakeld worden cookies geplaatst.
Wanneer u onze webshop voor het eerst bezoekt, wordt er een mededeling getoond waarin wij u uitleggen waarom wij cookies gebruiken. Uw verder gebruik van onze webshop vatten wij op als toestemming voor dit gebruik van cookies.
Het staat u vrij om cookies uit te schakelen middels uw browser. Houd er wel rekening mee dat het mogelijk is dat onze website dan niet meer optimaal werkt.
Met derden die cookies plaatsen hebben wij afspraken gemaakt over het gebruik van de cookies en applicaties. Toch hebben wij geen volledige controle op wat de aanbieders van deze applicaties zelf met de cookies doen wanneer zij deze uitlezen.

Google Analytics
Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze webshop gebruiken. Wij hebben een bewerkersovereenkomst met Google gesloten om afspraken te maken over de omgang met onze data. Verder hebben wij Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten, tot slot laten wij de IP-adressen anonimiseren.

Beveiliging
Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot bedrijfsgegevens te beperken. In het bijzonder nemen wij de volgende maatregelen:

Toegang tot bedrijfsgegevens wordt afgeschermd met een gebruikersnaam en wachtwoord
Wij nemen fysieke maatregelen voor toegangsbescherming van de systemen waarin bedrijfsgegevens opslagen zijn
Wij maken gebruik van beveiligde verbindingen (Secure Sockets Layer of SSL) waarmee alle informatie tussen u en onze website wordt afgeschermd wanneer u bedrijfsgegevens invoert.
Bewaartermijnen
De hierboven beschreven bedrijfsgegevens worden bewaard zolang u niet te kennen heeft gegeven dat deze op uw verzoek gewist moeten worden of dat er gedurende een periode van 5 jaar geen orders meer door u worden geplaatst. De gegevens worden vervolgens gewist, tenzij er een wettelijke plicht is die langer bewaren vereist (zoals de fiscale bewaarplicht van zeven jaar voor betaalgegevens).

Websites van derden
Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze webshop zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw bedrijfsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Inzage en wijzigen van uw gegevens
Voor vragen over ons privacy beleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) uw bedrijfsgegevens kunt u te allen tijde contact met ons opnemen via onderstaande gegevens.
U kunt ons ook een verzoek toesturen om deze gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen.
Om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om u adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in bedrijfsgegevens gekoppeld aan een cookie, dient u een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen. U kunt deze terug vinden in de instellingen van uw browser. Indien de gegevens niet kloppen, kunt u ons verzoeken om de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen.

Autoriteit Bedrijfsgegevens
Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw bedrijfs-gegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Bedrijfsgegevens tegen deze verwerkingen van bedrijfsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Bedrijfsgegevens.

Contactgegevens
TRIC
Wolkammersstraat 2
8601VB Sneek
T: +31 (0)515 43 56 52
E: info@yourtric.com
W: www.yourtric.com

Tric is een handelsnaam van Uitgeverij van der Meulen BV te Sneek.